Go and Proclaim Ministries South Africa
Home | About us | All Events | Prayer Initiatives | Community Work | Sitemap | Sitemap: Afrikaans | Contact us

Pelgrimstog van Hoop -
Elandsrivier Vallei Saterdag 8 April 2017

Agtergrond:
Seker die mees bekende pelgrimstog is die Camino de Santiago in Spanje. Die pelgrimstog het ‘n lang storie agter hom en meeste van die wêreldwye pelgrimstogte het daar in Spanje hulle beslag gevind. Ook die wat in Suid-Afrika plaasvind. Elke pelgrimstog het egter sy eie en andersoortige karakter. Hierdie is die eerste pelgrimstog in ons deel van die wêreld waarvan ons bewus is en kan ons gevolglik ons eie karakter daaraan gee.

Wat is ’n pelgrimstog?
Pelgrimstogte het ontstaan in die tyd van die Ou-Testament. Die volk van Israel wat oor groot areas versprei was, was met gereelde tussenposes opgeroep na die Tempel toe om ’n verkeidenheid van feeste by te woon. Ondermeer Paasfees. Op pad daarheen het hulle liedere gesing. Hierdie liedere is daarna opgeteken in die Psalms en ons vind dit vanaf Psalm 120 tot 134. Daar word hierna verwys as die pelgrims Psalms. Daar is geen verwysings in die Bybel na die persone wat hierdie togte onderneem het as pelgrims nie en vind ons die enigste verwysings na pelgrimstogte in Genesis 47:9 en Psalm 84:5 met ‘n ander betekenis in gedagte. Ons kan daarom aanvaar dat hierdie optogte na die tempel toe eers later van tyd beskryf is as pelgrimstogte. Nietemin ‘n pelgrimstog of reis het in die lig van die Ou-Testamentiese gebruik daarom altyd ‘n geestelike komponent en einddoel gehad.

Waaroor gaan ons pelgrimstog?
Ons eindbestemming is nie ‘n gebou of plek nie maar eerder ‘n moment op ons lewensreis waar ons die Here ontmoet. Elkeen van ons beleef heirdie ontmoeting op verskillende maniere en is daar daarom geen resep, metode of proses nie. Dit is ‘n geleentheid vir ons om te oordink, te reflekteer, stil te wees en met die Here te praat. En ons doen dit terwyl ons stap. Hierdie ontmoeting kan gebeur tydens die stap, of in die dae of weke daarna. Ons nooi jou daarom uit om vir ’n wyle al die ander dinge wat jou aandag verg opsy te sit en die Here te vertrou dat Hy jou gaan seën met sy teenwoordigheid. Geniet die stap.

Skrifgedeeltes om te oordink.
Om dit maklik te maak sluit ons hieby enkele skrifgedeeltes in uit die pelgrimspsalms wat jy kan lees, oordink of deurbid terwyl jy stap.

Psalm 121
1 'n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? 2. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. 3. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. 4. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. 5. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. 6. Bedags sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. 7. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm. 8. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd.

Psalm 123
1. 'n Pelgrimslied. Ek sien na U op, U wat uit die hemel heers. 2. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die
hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat Hy Hom oor ons ontferm. 3.Ontferm U oor ons, Here, ontferm U oor ons, want ons het meer as genoeg veragting gehad, 4 meer as genoeg spot van oormoedige mense, veragting van hovaardiges.

Psalm 126
1 'n Pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. 2 Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê: “Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen.” 3 Die Here hét groot dinge aan ons gedoen; ons was bly. 4 Verander tog ook nou ons lot, Here, soos U droë spruite in die Suidland in waterstrome verander. 5 Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. 6 Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra.

Psalm 133
1 n Pelgrimslied. Van Dawid. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon! 2 Dit is soos reuk-olie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aäron, af tot by die soom van sy klere. 3 Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. 4 Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën: 'n lang, lang lewe.
Die Emmausgangers:

Lukas.24:13-35
Vers13-15 ‘ op dieselfde dag (met Jesus se opstanding) was twee van hulle op pad na ‘n dorpie met die naam Emaus, twaalf kilometre van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgesloop…”
Vers.32 “hulle se toe vir mekaar: “ het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgele het nie?”

Vir meer besonderehede oor Elandsrivier Kerk kontak vir
Sugnét van Wyk by outreach@global.co.za
GAP Ministries